Its łódźZasady zatrudnienia osób niepełnoletnich

Zasady zatrudnienia osób niepełnoletnich

by

Zgodnie z Kodeksem Pracy zatrudnienie osoby niepełnoletniej, która nie posiada kwalifikacji zawodowych, może nastąpić tylko na zasadzie przyuczenia małoletniego do zawodu.

Umowa z osobą niepełnoletnią musi być zawarta na piśmie i powinna określać w szczególności rodzaj przygotowania zawodowego, czas i miejsce odbywania przygotowania praktycznego, sposób dokształcania teoretycznego oraz wysokość wynagrodzenia. Zatrudnienie osoby niepełnoletniej może odbywać się na podstawie zwykłej umowy o pracę.
Przyuczanie do zawodu

Młodociany może być przyuczany przez samego pracodawcę, osobę u niego zatrudnioną lub osobę, która w jego imieniu prowadzi zakład pracy. Takie przyuczanie trwać może od 3 do 6 miesięcy, okres ten jest ustalany przez pracodawcę, a na końcu wykonywanej pracy przewidziany jest egzamin sprawdzający.

Podmiotem, który jest uznany za zdolny i uprawniony do egzaminowania młodocianego pracownika, jest komisja egzaminacyjna izby rzemieślniczej. Po pomyślnym zdaniu egzaminu zawodowego izba rzemieślnicza (bądź też sam pracodawca) wydaje młodemu pracownikowi zaświadczenie będące potwierdzeniem zdobycia umiejętności niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
Wynagrodzenie pracującego młodocianego

Młodocianemu pracującemu w ramach przyuczenia do wykonywania określonego zawodu przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Nie są to duże pieniądze, jednak po 3 miesiącach wraz z praktyką małoletni nabywa prawo do otrzymania normalnej stawki przysługującej za wykonywanie określonych czynności.

Na koniec należy przypomnieć, iż młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie jest jeszcze pełnoletnia. Zgodnie z przepisami prawa pracy wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum oraz którzy przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Nowe wpisy o finansach:

Back to Top